Ek ödeme tavan yazısı yayımlandı

Ek ödeme tavan yazısı yayımlandı

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik 01/04/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 04/03/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğü 31/03/2020 tarihinde sona ermiştir. Mezkûr Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

1- Mezkur Yönetmelik eki Ek-2 sayılı Hizmet Alanı - Kadro Unvan Katsayıları (HAKUK) tablosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık branşları için farklı HAKUKTar belirlenmiştir.

Ek-2 sayılı ana dal ve yan dal uzmanı tabipler ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olanlar için ilgili branşın eğitim görevlisi, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, başasistan, asistan ve yan dal asistanlarının HAKUKTarının belirlenmesinde tabloda belirlenen oranlar kullanılacaktır. Diş hekimliği asistanı için mezkur tabloda belirlenen ilgili branş HAKUK’unun % 65’i oranı, diş hekimliği alanında profesör, doçent, doktor öğretim üyesi olanlar için ise Sağlık Bakanlığına Ait Kurum Ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı İle İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte öngörülen katsayılar kullanılacaktır.

2- Tabip dışı personel HAKUK’una öncelikle, 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının, Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin bölümünün 29 uncu maddesi gereği belirlenen 0,05 puan ilave edilecektir. Yönetmelikte yer alan diğer HAKUK artırma - azaltma oranları bu katsayılar üzerinden uygulanacaktır.

 Tabip dışı personel için Ek-2 sayılı tablodaki Hizmet Alanı - Kadro Unvan Katsayıları, Ek-3 sayılı Tıbbi Hizmet Sunum Alan Oranı Tablosunda belirtilen oranlarda artırımlı olarak uygulanacaktır. Artırım oranı belirlenirken ilgili ek ödeme döneminde mesai içi çalışmalarda en uzun süre görev yaptığı alan esas alınacaktır.

Örneğin; İlgili dönemde 5 gün nefroloji servisinde, 10 gün diyaliz ünitesinde ve 15 gün ise 3. seviye acil serviste görev yapan bir hemşirenin HAKUK artırım oranı ilgili dönemin tamamı için 3. Seviye acil servis için öngörülen %29 oranı esas alınacaktır. Aynı personel ayrıca 32 saat nöbet ücreti almış ise %29 olan HAKUK artırım oranına 4 puan daha eklenerek toplam HAKUK artırım oranı %33 olarak hesaplanacaktır. İlgili hemşirenin ek ödeme hesaplamalarında kullanılacak HAKUK’u: 0,40 + 0,05 = 0, 45 0,45 + (0,45 x 0,33) = 0,5985’tir.

3- Mezkur Yönetmelikte Hizmet alanı kadro unvan katsayısı (HAKUK) artırmaya ilişkin hükümler uygulanırken, artırma oranlarının tümü toplanıp HAKUK üzerinden tek artırma oranı olarak uygulanacaktır.

4- Koordinatör başhekimlik kurulan sağlık tesislerinde mezkûr ek ödeme yönetmeliğinde başhekim için tanımlanan görev ve yetkiler aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

DOSYANIN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

 

4198 Görüntüler

Yorumlar